Zadzwoń: (032) 202 15 46

Wyzwania dla przedsiębiorców od stycznia 2013 roku

Już od stycznia 2013 roku do polskiego porządku prawnego wchodzi cały szereg istotnych zmian prawnych, które z jednej strony ułatwiają podatnikom prowadzenie działalności i upraszczają system, a  z  drugiej  nakładają  nowe  obowiązki  i  ograniczenia.  Z  tego  powodu  warto  przeanalizować w przedsiębiorstwie zakres  wprowadzanych  zmian  pod  kątem korzyści z możliwych uproszczeń, a także zagrożeń stwarzanych przez nowe przepisy.

Przedstawiona poniżej lista wyzwań, związana z wprowadzanymi w życie zmianami prawnymi, może stanowić punkt wyjścia dla takiej analizy. Zawiera ona również wskazówki odnośnie oczekiwanego wsparcia  ze  strony  oprogramowania.  Lista  koncentruje  się  na  wyzwaniach  dla  przedsiębiorstw  średniej wielkości, dla dużych organizacji gospodarczych wymagane jest jej doprecyzowanie.

Alokacja kosztów w podatkach dochodowych do właściwego okresu rozliczeniowego.

 

Nowością w rozliczeniach podatków w 2013 roku, jest konieczność uwzględnienia stanu płatności za faktury  kontrahenta  w  rozpoznaniu  kosztów  podatkowych.  To  zadanie,  wynikające  z  przepisów III ustawy deregulacyjnej,  uzależnia prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów od realizacji płatności. Oprogramowanie powinno wspierać użytkownika przy  rozpoznawaniu czy faktura została zapłacona, a od wyników rozpoznania uzależniać zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli nie będzie tego robić, to na podatnika spadnie dodatkowy obowiązek ręcznego wyszukiwania faktur niezapłaconych w terminie i wyłączania ich z kosztów podatkowych,  bowiem  koszty  rozpoznawane według prawa bilansowego pozostają bez zmian. Przy odpowiednio dużej  skali to zadanie może się
okazać w praktyce niewykonalne bez dostosowanego oprogramowania.

Opracowanie i wdrożenie procedur kontroli biznesowej

 

Nowelizacja ustawy o VAT, w ślad za Dyrektywą 2010/45/UE,  nakłada na wszystkich podatników obowiązek opracowania, przyjęcia i wdrożenia do codziennej praktyki procedur kontroli biznesowej.
„Każdy  podatnik  określa  sposób  zapewnienia  autentyczności  pochodzenia,  integralności  treści i czytelności faktury. Można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.” Systemy informatyczne  powinny  wspierać  służby  finansowe  w  wyszukiwaniu  informacji  kontrolnych w szczególności w wyszukaniu i raportowaniu powiązań dowolnej faktury (dotyczy zarówno faktur sprzedaży jak i faktur zakupu) z innymi dokumentami uwiarygodniającymi transakcję dokumentowaną fakturą.

Przegląd procesów fakturowania i ewidencji VAT

 

Zakres wprowadzanych zmian jest bardzo szeroki, niektóre z nich np. nowe zasady fakturowania mają charakter powszechny i dotkną wszystkich podatników.  Inne mogą mieć mniejszy zasięg, a mimo to okazać  się  bardziej  istotne  dla  konkretnego  przedsiębiorcy.  Rekomendujemy  zatem  dokładne rozpoznanie i opisanie procesów biznesowych realizowanych w firmie, a mających jakikolwiek związek podatkiem VAT. Następnym krokiem będzie sprawdzenie czy proces w świetle nowych przepisów może być realizowany w ten sam sposób, względnie jak nowe przepisy mogą ułatwić prowadzenie przedsiębiorstwa  oraz  wprowadzenie ewentualnych korekt do przebiegu procesów. Poniżej zostały opisane wybrane zagadnienia, na które warto zwrócić szczególną uwagę w odniesieniu do procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

Zrównanie faktur elektronicznych z papierowymi

 

Dyrektywy Unii Europejskiej jednoznacznie dążą do tego by upowszechnić fakturowanie w formie elektronicznej.  W  praktyce  oznacza  to  znoszenie  wszelkich  barier  czy  ograniczeń  na  drodze fakturowania w formie elektronicznej. W konsekwencji w polskim porządku prawnym zniesione zostało ograniczenie  w  postaci  uzyskania  od  kontrahenta  zgody  na  otrzymywanie  faktur  elektronicznych poprzedzającej przesłanie pierwszej takiej faktury. To bardzo istotna zmiana, będzie ona niewątpliwym impulsem  do  szybkiego  rozwoju  wymiany  przez  przedsiębiorców  faktur  w  formie  elektronicznej.
W związku  z  tym  warto już dziś  dobrze przygotować się na taką zmianę.  Przedsiębiorcy powinni zastanowić się w jakim zakresie zechcą zastosować rozwiązania do obsługi faktur elektronicznych i wziąć  pod  uwagę:    czy  będą  je  wystawiać?  Komu?  W  jakim  trybie?  Nie  mniej  ważne  jest opracowanie  zasad  pracy  z  fakturami  elektronicznymi  wystawianymi przez kontrahentów. Jak będą przyjmowane?  W  jakiej  formie  przechowywane?  Jak  ujmowane  w  ewidencji?  Obsługa  faktur elektronicznych musi być realizowana za pomocą odpowiedniego oprogramowania, warto szukać takiego które nie tylko wygodnie zrealizuje proces obsługi faktur elektronicznych, ale co istotne będzie w pełni zgodne z obowiązującym prawem.

Faktury uproszczone

 

Podatnik ma prawo do skorzystania z nowego w polskim prawie podatkowym rozwiązania, faktury uproszczonej.  Podatnik  podatku  od  towarów  i  usług,  będzie  mógł  zdecydować  o  zastosowaniu uproszczonej formy dokumentowania sprzedaży do kwoty 450PLN lub 100EUR brutto. Identyfikacja kontrahenta na takiej fakturze realizowana jest wyłącznie na podstawie numeru NIP. Warto zatem zastrzec w wewnętrznych  regulaminach fakturowania, że te transakcje będą realizowane wyłącznie przy  rozliczeniach  gotówkowych  z  incydentalnymi  kontrahentami.  By  uniknąć  potencjalnych problemów np. „potwierdzenie salda dla NIP” na koniec roku. System informatyczny powinien być zdolny do wytworzenia takiego dokumentu jak i do jego poprawnej ewidencji. Zwłaszcza ten drugi aspekt  jest  szczególnie  istotny,  bo  to  wystawca  a  nie  nabywca  podejmuje  decyzję  czy  z  tej uproszczonej formy faktury będzie korzystał.

Faktury wystawiane w imieniu sprzedawcy

 

Upraszają się znacznie formalizmy związane z zastosowaniem modelu fakturowania przez nabywcę. Wystarczy by istniało wcześniejsze porozumienie między nabywcą towarów i usług  a  sprzedawcą, zawierające  procedurę  zatwierdzania  poszczególnych  faktur  przez  podatnika  dokonującego sprzedaży.  Dzięki  temu  nabywca  może  wystawiać  w  imieniu  i  na  rzecz  sprzedawcy  faktury dokumentujące dokonanie sprzedaży. Nie ma zatem mowy o podpisywaniu faktur, co w praktyce oznaczało dwukrotne przekazywanie dokumentów między nabywcą a sprzedawcą. To bardzo ważna i korzystna  dla  podatników  zmiana,  znosząca  praktyczne  bariery  w  samofakturowaniu.  Podatnik zamierzający wystawiać dla siebie faktury w imieniu sprzedawcy, musi posiadać oprogramowanie rozpoznające wystawianą fakturę jako fakturę zakupu z konsekwencjami w ewidencji rachunkowej i podatkowej.

Faktury zbiorcze

 

Przedsiębiorcy  zyskują    prawo  do  szerszego  wykorzystania  faktur  zbiorczych  czyli  do dokumentowania jedną fakturą wielu  wydań realizowanych  w jednym okresie sprawozdawczym. Odpowiednie  zmiany  wynikają  z  ustawy  oraz  z  rozporządzeń.  Korzyścią  może  być  znaczne uproszczenie całego procesu obsługi fakturowania i rozliczeń ze stałymi  kontrahentami  np.  relacje sklep – piekarnia. Aby zalety tego modelu w pełni wykorzystać, oprogramowanie do obsługi sprzedaży powinno oferować funkcje faktury zbiorczej.

Faktury małego podatnika stosującego metodę kasową

 

Zmiany prawne wprowadzone do przepisów VAT tzw. III ustawą deregulacyjną są bardzo korzystne dla małych podatników, którzy zechcą stosować metodę kasową w rozliczeniach VAT. Wprowadzenie pełnej metody kasowej oznacza, że  zrezygnowano  z  90  dniowego  zawieszenia podatku należnego w wypadku braku zapłaty. Ta sama lustrzana zmiana dotyczy podatników, którzy otrzymają od małego podatnika fakturę, będą mogli rozpoznać podatek naliczony, dopiero po realizacji płatności. To bardzo ważna zmiana, która musi być wspierana przez dostosowany system informatyczny traktujący faktury małego podatnika w szczególny sposób.

Aktualizacja wewnętrznych procedur obsługi podatków

 

W tych miejscach czy obszarach, które wymagają zmiany wewnętrznych regulaminów czy procesów przedsiębiorcy powinni dokonać aktualizacji. Zakres zmian będzie miał różny zasięg, zależnie od specyfiki branży i skali działania przedsiębiorcy. Z praktycznego punktu widzenia najwygodniej jest potraktować obecną praktykę jako punkt wyjścia, zbadać czy prawo pozwala na to by ją kontynuować. A następnie sprawdzić na ile nowe możliwości wprowadzone przez ustawodawcę są interesujące i korzystne dla przedsiębiorcy. Zmiany procedur obsługi mogą i powinny uzyskać wsparcie ze strony wykorzystywanego oprogramowania.

Przegląd i aktualizacja oprogramowania pod kątem wsparcia zmian prawnych

 

Przedsiębiorcy powinni dokonać przeglądu umów wsparcia czy serwisu zawartych z dostawcami oprogramowania  wspomagającego  zarządzanie  pod  kątem  zabezpieczenia  aktualizacji  do najnowszych  wersji,  wspierających  zmiany  prawne.  Warto  pamiętać,  że  wraz  z  aktualizacją oprogramowania można wykupić u dostawcy abonament, który - w minimalnym okresie 12 miesięcy - gwarantuje uzyskanie nowych wersji oprogramowania bez opłat.

Przeprowadzenie działań dostosowawczych w programach

 

Zaktualizowanie oprogramowania nie rozwiązuje automatycznie wszystkich problemów. Ze względu na  zakres  zmian  wynikający  z  wprowadzanych  przepisów  to  po  przeprowadzeniu  aktualizacji oprogramowania należy dostosować jego ustawienia do obsługi potrzeb biznesowych konkretnego przedsiębiorstwa. W kolejnym kroku należy odzwierciedlić w oprogramowaniu zaprojektowane zmiany np. zdefiniować nowe szablony dokumentów i opisać zmiany w polityce rachunkowości. Wdrożenie do praktyki  gospodarczej  nowych  procesów  ewidencji  i  rozliczania  podatków  Po  zaprojektowaniu procesów i dostosowaniu oprogramowania niezbędne jest wdrożenie ich do codziennej praktyki. Będą potrzebne  szkolenia  pracowników,  zmiany  dotychczasowych  przyzwyczajeń  i  ściślejsza  kontrola operacyjna.  Nowe  procesy  mogą  również  wymagać  porozumienia  z  kontrahentami  i  nowego zdefiniowania relacji biznesowych, tak by uniknąć ryzyka i wykorzystać nowe możliwości  zmian prawno-podatkowych.

Czytaj więcej...

Zmiany prawne - co warto wiedzieć?

W 2013 roku do polskiego porządku prawnego wchodzi cały szereg istotnych zmian prawnych, które z jednej strony ułatwiają podatnikom prowadzenie działalności i upraszczają system, a z drugiej nakładają nowe obowiązki i ograniczenia. Poniżej przedstawiamy wybrane najważniejsze zmiany prawno-podatkowe, obowiązujące przedsiębiorców od stycznia 2013.

Temat zmiany Podstawa prawna Termin wejścia w życie
Zawieszenie prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów Ustawa deregulacyjna
Art. 24d Art. 15b
1.01.2013
Ulga na złe długi po 150 dniach, sankcja 30% naliczonego VAT Ustawa deregulacyjna
Art. 89a
1.01.2013
Zniesienie warunku 90 dni w metodzie kasowej Ustawa deregulacyjna
Art. 21
1.01.2013
Obowiązek podatkowy WDT do 15 dnia nast. mies. lub w dacie faktury Ustawa deregulacyjna Art. 20.1 1.01.2013
Zgoda domniemana Rozporządzenie fakt. elektr. § 3.3 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106n) 1.01.2013
Kontrola biznesowa Rozporządzenie fakt. elektr. § 2.3 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106m 1.4) 1.01.2013
Rezygnacja z faktur wewnętrznych przejściowo Rozporządzenie fakturowe § 3 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 12.4 1.01.2013
Faktury uproszczone Rozporządzenie fakturowe § 5.3.6 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106e 3 p 6) 1.01.2013
Fakturowanie przez nabywcę Rozporządzenie fakturowe § 6.1 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106d) 1.01.2013
Nowe nazwy "faktura bez VAT" Rozporządzenie fakturowe § 5.1 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106e) 1.01.2013
Nowe nazwy "metoda kasowa" "faktura marża" Rozporządzenie fakturowe § 5.1 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106e) 1.01.2013
Faktury zbiorcze do wielu wydań Rozporządzenie fakturowe § 9.2 (uregulowane też znowelizowaną ustawą o VAT Art. 106h) 1.01.2013
Uelastycznienie obsługi zaliczek Rozporządzenie fakturowe, eliminacja § 10 1.01.2013

 

Ustawa deregulacyjna III – Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podpisana przez Prezydenta 30 listopada 2012 r.
Rozporządzenie fakt. elektr. – projekt (stan na 11.12.2012) Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Rozporządzenie fakturowe – projekt (stan na 11.12.2012) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Ustawa deregulacyjna III - o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – wprowadza nowe przepisy w rozliczaniu podatków: VAT i dochodowego (PIT i CIT).
Projekty rozporządzeń Ministra Finansów są w trakcie nanoszenia ostatecznych poprawek w resorcie.
Rozporządzenia wprowadzają nowe zasady fakturowania oraz zmiany w odniesieniu do faktur elektronicznych. Wprowadzają w życie wcześniej czyli już początkiem roku 2013 tę część przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, których obowiązywanie z uwagi na przedłużone vacatio legis samej ustawy zostało przesunięte na 1 kwietnia 2013 roku.

O czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy przed Sylwestrem 2012

 

Po pierwsze - na zmiany pozostało bardzo niewiele czasu

Nowe przepisy będą obowiązywały przedsiębiorców już od stycznia 2013, szczególnie ważne są te dotyczące zasad fakturowania oraz prawidłowego, zgodnego z nowymi regulacjami rozliczania podatku VAT i dochodowego. Miedzy innymi w przypadku wyliczania zaliczki na podatek dochodowy wchodzi obowiązek uwzględniania niezapłaconych należności, od których terminu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów upłynęło co najmniej 90 dni. Niezapłacone należności także będzie trzeba uwzględniać w amortyzacji środków trwałych.
Praktycznie wszystkie wchodzące w życie od nowego roku zmiany prawno-podatkowe pociągają za sobą konieczność dostosowania użytkowanych programów: finansowo-księgowych, handlowych, do ewidencji środków trwałych a nawet do rozliczania płac. Firma Sage zidentyfikowała ogółem kilkadziesiąt zmian, które powinno się przeprowadzić w systemach wspomagających zarządzanie. Przedsiębiorcom jak zwykle dano mało czasu na aktualizacje systemów; tym bardziej, iż dla wielu firm już rozpoczął się okres przedświąteczny, który nie sprzyja pracom administracyjnym.

Po drugie - konieczne lub zalecane w systemach aktualizacje dotyczą przede wszystkim:

 • zapewnienia mechanizmów tzw. kontroli biznesowej na wypadek audytu, kontroli lub inspekcji realizowanych przez urząd skarbowy;
 • wsparcia dla posługiwania się fakturą elektroniczną oraz ewidencji kontrahentów, którzy wyrazili sprzeciw na otrzymywanie e-faktur;
 • możliwości wystawiania i rejestrowania faktur uproszczonych oraz kalkulacji VAT od tych faktur;
 • możliwości wystawiania i obsługi księgowej faktur wystawianych w imieniu nabywcy;
 • zapewnienia automatycznej obsługi faktur w ramach nowej metody kasowej;
 • możliwości automatycznego generowania deklaracji rocznej CIT-8
 • zapewnienie obsługi ulgi za złe długi, zgodnie z nowymi zasadami;
 • zapewnienie prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów od faktur, które nie zostały zapłacone przez dłużnika we wskazanym terminie;
 • prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich;
 • obsługi prawa do odbioru dnia wolnego od pracy za święta przypadające w dni ustawowo wolne od pracy.


Po trzecie - warto ograniczać koszty aktualizacji – np. poprzez abonament

Koszty dostosowania systemów do przepisów spoczywają na przedsiębiorcach. Warto zatem też
wiedzieć, jak je minimalizować. Jednym ze sposobów jest inwestycja w usługę producenta
oprogramowania wspomagającego zarządzanie – tzw. abonament. W ramach usługi użytkownik
systemu ma pewność, że otrzyma za darmo nowe wersje oprogramowania, które będą dostosowane do zmieniających się przepisów. W tym przypadku warto postawić na sprawdzonego producenta, który szybko reaguje na zmiany, zapewniając zgodne z prawem systemy.

Jak sprawdzić czy posiadane oprogramowanie gwarantuje bezproblemowe i na czas dostosowanie do przepisów obowiązujących od stycznia 2013?

 

Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Czy posiadany system, wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem niezapłaconych faktury zakupu od których terminu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów upłynęło co najmniej 90 dni?
 • Czy posiadany system pilnuje, aby nie wystawiać faktur elektronicznych do kontrahentów, którzy wyrazili sprzeciw na otrzymywanie e-faktur?
 • Czy system pozwala na monitoring zobowiązań od których terminu płatności upłynęło 30 lub 90 dni?
 • Czy system posiada narzędzia do uwiarygodnienia procesu sprzedaży/zakupu w razie audytu lub kontroli skarbowej?
 • Czy system nie tylko wystawi ale przede wszystkim rozliczy fakturę uproszczoną, która będzie zawierała tylko wartość brutto a nie będzie na niej informacji o stawce VAT czy wartości netto?
 • Czy posiadane oprogramowanie kadrowe pilnuje limitu kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?

Odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania oznacza, że są Państwo bezpieczni i dobrze
przygotowani do nadchodzących już wkrótce zmian.

W przypadku odpowiedzi negatywnych warto rozważyć wybór oprogramowania, gwarantującego bezpieczne i płynne przejście do obsługi nowych przepisów.

Warto postawić na firmę Sage, która jako pierwsza na polskim rynku udostępnia zaktualizowane
wersje oprogramowania, dostosowane do zmian prawnych obowiązujących już od stycznia 2013. Programy Symfonia umożliwiają pełną realizację powyższych zadań oraz obsługę wielu pozostałych zmian prawnych, obowiązujących od nowego roku, automatyzują procesy, pilnują prawidłowości przeprowadzanych operacji, ułatwiają i usprawniają prowadzenie biznesu. Poza tym firma Sage udziela aż 24 miesięcy okresu ubezpieczeniowego na aktualizację swoich systemów, co w perspektywie zapowiadanych licznych zmian prawnych w latach 2013 i 2014 jest dobrą inwestycją.

Czytaj więcej...

Symfonia 2013.1 - wersja przygotowana na zmiany prawne

Informujemy, że nowe wersje programów Systemu Symfonia, dostosowane do zmian prawnych wchodzących w życie w 2013 roku są już dostępne w sieci sprzedaży Sage.

Dostępne są nowe wersje programów:

 • Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1
 • Symfonia Mała Księgowość 2013.1
 • Symfonia Handel 2013.1
 • Symfonia Faktura 2013.1
 • Symfonia e-Deklaracje 2013.1
 • Symfonia e-Dokumenty 2013.1

Dostosowanie Systemu Symfonia do zmian prawno-podatkowych, wchodzących w życie w 2013 roku, obejmuje, m.in.:

 • Kontrolę biznesową, która – dzięki specjalnym raportom - umożliwia natychmiastowe wykazanie prawidłowości zaistnienia i przebiegu transakcji biznesowych m.in.: w przypadku kontroli skarbowej
 • Bezproblemową ewidencję faktury uproszczonej, dzięki automatycznemu wyliczaniu kwoty netto oraz automatycznemu wyliczaniu stawki VAT i ułatwieniom w wypełnianiu rejestru VAT
 • Przejście na fakturowanie elektroniczne dla wszystkich lub wybranych kontrahentów, wraz z obsługą zgody domniemanej oraz licznymi ułatwieniami w księgowaniu faktur elektronicznych
 • Właściwe oznaczanie faktur VAT i pro forma
 • Wystawianie faktury przez nabywcę
 • oraz zmiany w obszarze deklaracji m.in.:
 • Nowy mechanizm podpisywania deklaracji VAT 7 dla osób fizycznych bez konieczności użycia podpisu elektronicznego;
 • Deklaracja CIT8
   

Do końca grudnia aktualne wydania programów Systemu Symfonia zostaną rozszerzone o obsługę kolejnych zmian, m.in., wynikających z ustawy deregulacyjnej, które będą obowiązywały od stycznia 2013 roku:

 • Kontrola przepływów finansowych oraz szybka identyfikacja niezapłaconych i przeterminowanych zobowiązań wspierająca obsługę ulgi na „złe długi”,
 • Wsparcie w dokonaniu korekty podstawy opodatkowania w podatku dochodowym oraz amortyzacji środków trwałych z tytułu niezapłaconych zobowiązań (jest to o tyle istotne, że brak terminowego skorygowania podatku naliczonego o niezapłacone zobowiązania będzie podlegać 30% sankcji),
 • Obsługa nowych zasad pełnej metody kasowej, w tym automatyczna kontrola w programach przypisania do właściwego okresu rozliczeń VAT.

Zachęcamy do zakupu programów Systemu Symfonia, które zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz płynne przejście przez planowane od stycznia 2013 roku zmiany w przepisach.

Czytaj więcej...

Wersja 2013 Symfonii

W Symfonii 2013 wprowadzono kompletną i zintegrowaną obsługę przelewów elektronicznych pozwalającą w sposób bezpośredni (z programu z linii Symfonia) na złożenie elektronicznego polecenia przelewu do banku. Programy zaimportują i automatycznie rozksięgują wyciąg bankowy oraz zaktualizują stan rozrachunków z kontrahentami bazując na obrotach na rachunku bankowym. Synchronizacja operacji bankowych i ich statusów pomiędzy poszczególnymi programami Systemu Symfonia daje pewność pracy na aktualnych danych. Dzięki temu e-przelewy znacznie podnoszą komfort pracy, upraszczają obsługę przelewów bankowych i ułatwiają kontrolę przepływów pieniężnych w firmie.

W Symfonii 2013 znacznie poprawiona została ergonomia poprzez wprowadzenie w aplikacjach pakietów udoskonaleń, a w każdym programie zostały także wprowadzone zmiany funkcjonalne. Do najważniejszych należą m.in.:

 • elastyczne szablony numeracji dokumentów i pakiet udoskonaleń w bieżącej pracy z dokumentami w Finansach i Księgowości
 • kompleksowa i zautomatyzowana obsługa dotacji na środki trwałe
 • automatyczne przypominanie o zdarzeniach eksploatacyjnych na podstawie terminarza
 • kompleksowa i zautomatyzowana obsługa umów cywilno-prawnych w Kadrach i Płacach
 • informacja o pracownikach z wynagrodzeniem niższym od minimalnego
 • ułatwienia w przygotowaniu dodatkowych sprawozdań m.in.: do wniosków kredytowych, dotacji unijnych, dotacji celowych - dla firm, prowadzących księgowość uproszczoną

Zmiany w Vat

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prasowymi, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza znaczące zmiany w sposobie rozliczania VAT, z których kluczowe to nowa definicja momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania. Zgodnie z proponowaną zmianą obowiązek podatkowy powstanie na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży lub wykonano usługę. Inne zmiany obejmują m.in.:

 • zrównanie faktur elektronicznych z papierowymi.
 • wprowadzenie faktury uproszczonej do kwoty 450 zł lub równowartości 100 euro, która nie będzie zawierała części elementów, które dziś są wymagane.
 • utrzymanie do końca 2013 roku ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów firmowych osobowych oraz zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a jego pełna treść jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.
Wejście w życie tych planowanych zmian będzie skutkowało znaczącymi zmianami w sposobie rozliczania się przedsiębiorców z urzędami skarbowymi.


Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki